Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Odpowiedź Urzędu m.st. Warszawy ma niekorzystne zapisy warszawskiego budżetu obywatelskiego - 17.02.2021

Uchwałą nr XI/218/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. przyjęto zasady w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego. W przedmiotowej uchwale zapisano m.in. iż można zgłaszać projekty, które będą realizowane na nieruchomościach, do których m.st. Warszawy posiada tytuł prawny do dysponowania. Zatem automatycznie wyłączeniu podlegają grunty, na których zlokalizowane są warszawskie rodzinne ogrody działkowe.

Z uwagi na przedmiotowe ograniczenie, które według Związku nie wynika z art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, zatem nie powinno być wprowadzane uchwałami rady miast, w grudniu ub. r. Krajowy Zarząd PZD wystosował pismo do Prezydenta m.st. Warszawy – Pana Rafała Trzaskowskiego w przedmiotowej sprawie. Tożsamej treści pisma zostały wysłane do Przewodniczącej Rady m.st. Warszawy oraz do Zastępcy Prezydenta Miasta Warszawy. W powyższych pismach członkowie KZ PZD zwrócili uwagę, iż wprowadzanie do uchwały zapisów zawierających ograniczenia w sposób nieuprawniony zawężają zakres projektów, które mogą być przedmiotem konsultacji. Nie można bowiem ustalać zasad, które z góry będą eliminować możliwość realizacji zadań na niektórych terenach danej gminy. Jest to również ograniczenie eliminujące działkowców z rodzinnych ogrodów działkowych w Warszawie, jako zgłaszających projekty. Przecież oni również są mieszkańcami i mają prawo zgłaszać projekty obywatelskie, które mogłyby być realizowane na terenach ROD i służyć mieszkańcom.

W dniu 11 lutego br. wpłynęła odpowiedź z Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.s.t Warszawy na pismo skierowane do Prezydenta m.st Warszawy, z którego wynika, iż wprowadzone ograniczenia są zgodne z opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej, gdyż „realizacja projektów na terenach niestanowiących własność gminy, może być postrzegane jako transfer środków publicznych poza sferę finansów publicznych bez odpowiedniej podstawy prawnej”. Według Związku takie ograniczenia nie mają poparcia ani w ustawie o samorządzie gminnym regulującej kwestię budżetów obywatelskich, ani w orzeczeniach sądowych. Również działania innych miast w Polsce pokazują, iż można realizować w ramach budżetów obywatelskich zadania na terenach ROD, gdyż korzystają z nich wszyscy mieszkańcy.

Pismo utwierdza nas tylko w przekonaniu, jaki stosunek do rodzinnych ogrodów działkowych znajdujących się w Warszawie ma Ratusz. Przecież wszelkie zadania realizowane w ramach budżetów obywatelskich na terenach ROD są dostępne dla wszystkich mieszkańców i na terenach których właścicielem jest Miasto. Z uwagi na powyższe, w dalszym ciągu stoimy na stanowisku, iż takie zapisy ograniczające realizację zadań na terenach ROD, są krzywdzące dla działkowców i mieszkańców.

 

AR

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio