Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Walne zebranie sprawozdawczo - wyborcze w ROD "Za Parkiem" w Pile - 13.03.2019

W dniu 1 marca 2019 roku w ROD "Za Parkiem" w Pile odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze członków PZD. Zebranie otworzył Prezes ROD Czesław Wiśniewski. Okręgowy Zarząd PZD na zebraniu reprezentowała Wiceprezes Okręgu PZD Maria Fojt. Zebranie odbyło się w drugim terminie. W czasie oczekiwania na drugi termin Prezes ROD Czesław Wiśniewski poinformował uczestników zebrania o kosztach wywozu śmieci z terenu ROD i problemach z tym związanych w ogrodzie. Następnie głos zabrała Maria Fojt, która przekazała informację o podejmowanych działaniach przez Krajowy Związek PZD i OZPZD w sprawach:

- nowelizacji ustawy o nieruchomościach w zakresie zwrotu nieruchomości zbędnych dla realizacji celu wywłaszczenia, której zapisy grożą niekorzystnymi decyzjami dla ROD i działkowców. Poinformowała, że Związek przekazał do Sejmu RP stanowisko w tej sprawie. Członkowie OZPZD spotkali się z posłem PiS Marcinem Porzucek oraz dwukrotnie z senatorem PO Mieczysławem Augustynem i nadal będą kontynuowane spotkania z posłami celem przedstawienia problemów ROD i Związku.

- polityce planistycznej miast i zajętym stanowisku Związku w tej sprawie. Poinformowała o zapisach w m.p.z.p. miasta Piły dla ogrodów zagospodarowanych w granicach miasta Piły,

- pomocy ROD z Krajowego Zarządu PZD w formie dotacji z Funduszu Rozwoju ROD, Funduszu na budowę siedzib dla ROD, pożyczek z Funduszu Samopomocowego PZD oraz z Gminy Piła i Powiatu Pilskiego do realizowanych inwestycji i remontów infrastruktury ogrodów oraz działań na rzecz społeczności lokalnych,

- wynikach wyborów samorządowych i znaczenia tych wyborów dla Związku i ROD,

- podejmowanych działaniach przez Związek w sprawie projektu nowelizacji "ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach",

- ustawie Prawo wodne oraz utworzonym Funduszu Amortyzacyjnym w PZD - jego celu i zasadności utworzenia dla ROD.

Zebranie przebiegało zgodnie z przyjętym porządkiem obrad. Na Przewodniczącego zebrania powołano Pana Józefa Piechowskiego. Sprawozdanie z działalności Zarządu w roku 2018 i za kadencję przedstawił Prezes Czesław Wiśniewski. Sprawozdanie finansowe przedstawiła Księgowa ROD. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej ROD Pan Rudnik Jan dokonał oceny merytoryczno - finansowej Zarządu ROD za 2018 rok i za okres kadencji. Postawił wniosek o udzielenie absolutorium dla ustępującego Zarządu ROD. Komisja Rewizyjna ROD przedstawiła sprawozdania ze swojej działalności. Wydała pozytywną opinię do planu pracy oraz preliminarza finansowego ROD oraz preliminarzy: Funduszu Rozwoju ROD i Funduszu Oświatowego na 2019 rok.

Zarząd wyróżnił odznaką "Za Zasługi Dla ROD" członków PZD, którzy wykonali wiele prac w ROD. Odznaki wręczył Prezes ROD - Józefowi Piechowskiemu, Józefowi Barcz, Jadwidze Cerkaskiej, Elżbiecie Michalak, Ryszardowi Małeckiemu, Janowi Rudnik, Stanisławowi Jachimowicz, Józefowi Nieszporek oraz Michałowi Poteckiemu.
W dyskusji działkowcy poruszyli problem czyszczenia rowów przebiegających przez ROD oraz odniesiono się do wysokości kosztów wywozu śmieci z terenu ROD. W dyskusji głos zabrała Maria Fojt, która podziękowała ustępującym członkom samorządu ROD za ich prace na rzecz ogrodu, za działalność na rzecz działkowców i społeczności lokalnej, za udostępnienie ROD dzieciom ze szkół oraz obronę Związku. Skierowała słowa podziękowania do działkowców ogrodu, którzy od kilku lat modernizują swoje działki przestrzegając przepisów regulaminu ROD i ustawy o ROD. Działki są pięknie zagospodarowane na których wypoczywają z rodzinami i uprawiają warzywa, owoce i kwiaty.
Walne zebranie przyjęło sprawozdania, udzieliło Zarządowi absolutorium, przyjęto uchwały w sprawie opłat ogrodowych. Zebranie przyjęło uchwałę w sprawie modernizacji budynku ROD - I etap -wymiana dachu z eternitu oraz w sprawie pożyczki na ten cel z Funduszu Samopomocowego PZD w wysokości 20 tys. złotych. Przyjęło również Apel do Marszałka Senatu RP w sprawie ustawy o gospodarce nieruchomościami.
Dokonano wyboru: Zarządu ROD w 5-osobowym składzie oraz Komisji Rewizyjnej w 3 -osobowym składzie. Prezesem został wybrany Pan Czesław Wiśniewski a Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej Pan Przemysław Piechocki. Wybrano delegatów na Okręgowy Zjazd PZD w Pile - p. Czesława Wiśniewskiego oraz p. Zbigniewa Aniserowicza.
Zebranie przebiegało w życzliwej atmosferze.

Czesław Wiśniewski
Prezes ROD

Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio