Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Obradowała Okręgowa Rada Sudecka PZD w Szczawnie-Zdroju - 24.10.2018

19 października 2018 roku odbyło się zebranie plenarne Okręgowej Rady Sudeckiej Polskiego Związku Działkowców w Szczawnie-Zdroju, któremu przewodniczył Prezes Henryk Malik. W zebraniu oprócz członków Okręgowej Rady uczestniczył jako zaproszony gość Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w Szczawnie-Zdroju Ryszard Burzyński.

Tematyka zebrania obejmowała aktualną sytuację działkowców, ogrodów i Związku, plan inwestycji i remontów ROD Okręgu Sudeckiego PZD na 2018 rok, sprawy organizacyjne.

W zakresie aktualnej sytuacji działkowców, Ogrodów i Związku głos zabrał Prezes ORS PZD, jak również pracownicy merytoryczni biura Okręgu. W tym temacie zapoznano zebranych z realizacją wdrażania w rodzinnych ogrodach działkowych Okręgu Sudeckiego programu DGCS PZD System. Program dzięki dobrej współpracy wszystkich jednostek PZD jest na bieżąco poprawiany i aktualizowany, tak aby jego funkcjonalność była jeszcze lepsza.

Prezes ORS PZD zabrał głos w odniesieniu do udziału w wyborach samorządowych, zachęcając do głosowania na kandydatów, którzy bez względu na przynależność polityczną uwzględniają w swoich programach sprawy związane z potrzebami środowiska działkowców.

W zakresie ochrony danych osobowych w Związku, dyrektor Biura OS PZD poinformował, że niebawem ukaże się drukiem broszurka „RODO w ROD”, która zawierać będzie dokumenty wewnątrzorganizacyjne odnoszące się do realizacji RODO na poziomie ROD. Okręg niezwłocznie po otrzymaniu nakładu, zorganizuje narady szkoleniowe, podczas których zostaną omówienie zagadnienia w niej zawarte.

Następnie Prezes ORS przekazał, że w związku z projektowaną nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, po przeprowadzeniu konsultacji, OS PZD skierował stanowisko do Ministra Środowiska z propozycją wprowadzenia do nowelizacji ustawy zapisu określającego maksymalną wysokość opłaty rocznej za śmieci, która może być pobierana w przeliczeniu na użytkowaną działkę rodzinną.

W dalszej kolejności członkowie Okręgowej Rady PZD przyjęli informację nt funkcjonowania kolegiów prezesów ROD Okręgu Sudeckiego. We wszystkich 13 kolegiach zwołano i przeprowadzono pierwsze zebrania kolegiów, które wybrały Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego i Sekretarza oraz opracowały i przyjęły programy działania.

Realizując porządek zebrania zatwierdzono plan inwestycji i remontów w ROD Okręgu Sudeckiego na 2018 rok, z którego wynika, iż plan inwestycji obejmuje 22 proc. ROD naszego okręgu i 42 zadania do wykonania.

W sprawach organizacyjnych zatwierdzono do uchwalenia Regulamin pracy Okręgowego Zarządu Sudeckiego PZD w Szczawnie-Zdroju i Regulamin pracy Okręgowej Rady Sudeckiej PZD w Szczawnie-Zdroju, które przekazano wg właściwości do PZD Jednostki Krajowej celem rejestracji.

W związku ze zmianami w składzie ORS PZD, przydzielono pod opiekę ROD Okręgu Sudeckiego nowym członkom ORS PZD, a także wprowadzono zmiany w składzie komisji problemowych ORS PZD powołanych na kadencję.

W toku obrad Komisja Uchwał i Wniosków przedstawiła projekty 5 uchwał, które zostały przyjęte jednogłośnie.

Lidia Miszta, Starszy inspektor
PZD – Okręg Sudecki

Powrót

Copyright © 2020 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio