Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Jak i komu zarząd ROD dostarcza zaproszenie na walne zebranie? - 09.01.2018

Krajowa Rada PZD zachęca Zarządy ROD do korzystania z gotowych Kart – Zawiadomień, specjalnie w tym celu opracowanych i wydanych przez Krajową Radę. Zaproszenia zostały przekazane do wszystkich okręgów, z których zarządy powinny odebrać potrzebną dla ROD ilość. Zaproszenia są bezpłatne. Koszty druku zaproszeń i ich dystrybucji do okręgów pokryła Krajowa Rada. Zawiadomienia zawierają wszystkie ważne informacje organizacyjne: termin, miejsce wraz z ramowym porządkiem obrad walnego zebrania, a także stosowne pouczenie w odniesieniu do ważności uchwał podejmowanych w drugim terminie. Przypominamy, że zaproszenia należy dostarczyć za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub doręczyć członkom zwyczajnym PZD bezpośrednio, za pokwitowaniem, co najmniej 14 dni przed terminem walnego zebrania. Zawiadomienie może być wysłane członkowi zwyczajnemu również pocztą elektroniczną, jednak będzie ono ważnie doręczone jedynie wówczas, jeśli członek zwyczajny uprzednio wyraził na to zgodę, podając adres, na który zawiadomienie powinno być wysłane. Zaproszenie na walne zebranie powinny zostać skutecznie dostarczone wszystkim członkom zwyczajnym PZD Jeżeli zarówno mąż jak i żona pozostają członkami zwyczajnymi, Zarząd ROD ma obowiązek wysłać albo doręczyć zaproszenie do każdego z nich. Ta sama zasada dotyczy ujęcia obojga małżonków na liście obecności, którą należy obowiązkowo sporządzić po czym załączyć do protokołu z walnego zebrania.

 

VLS

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio