Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Kolejna inwestycja w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym „Kalinka” w Pile zakończona - 05.09.2017

W ramach realizacji programu „Unowocześniania infrastruktury Rodzinnych Ogrodów Działkowych – ROD XXI wieku” na Walnym Zebraniu w 2016 r. podjęta została uchwała o wymianie stacji transformatorowej wchodzącej w skład sieci energetycznej ogrodu. Dalsza eksploatacja 44 letniego, często psującego się transformatora w ocenie ekspertów mogła stanowić zagrożenie dla środowiska i bezpieczeństwa działkowców.

Rok czasu trwały prace polegające na wyłonieniu wykonawcy, opracowaniu projektu, zakupie materiałów i uzyskaniu niezbędnych pozwoleń od operatora sieci energetycznej. Środki na powyższy cel zostały zabezpieczone w ramach opłaty inwestycyjnej wniesionej przez działkowców oraz zaciągniętej pożyczki z Funduszu Samopomocowego PZD w wysokości 20 tysięcy złotych. W dniu 30 sierpnia br. podpisany został protokół odbioru nowej linii napowietrznej SN 15 kV doprowadzającej energię elektryczną do transformatora oraz nowej słupowej stacji transformatorowej 15KV/0,4Kv-86kW, która zapewni bezawaryjną dostawę prądu działkowcom i ich następcom na kolejne kilkadziesiąt lat. Ponadto dodatkowo doprowadzony został prąd do działek dotychczas nieużytkowanych, a obecnie zagospodarowanych przez działkowców. Ogółem kosz inwestycji wyniósł 62 tysiące złotych. Obecnie sieć energetyczna ogrodu oprócz nowego transformatora to niemalże 4,5 km przewodów elektrycznych oraz 115 skrzynek energetycznych z licznikami, która dostarcza prąd do 400 działek, domu działkowca, a także zasila system monitoringu ogrodu składający się z 11 kamer cyfrowych.

Marian Ostaszewski

Prezes Zarządu ROD „Kalinka”

Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.