Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Spotkanie Okręgu Świętokrzyskiego PZD z Zastępcą Prezydenta Kielc - 23.06.2016

W dniu 22 czerwca br. odbyło się kolejne ze spotkań Okręgu Świętokrzyskiego PZD w Kielcach z kierownictwem Urzędu Miasta w zakresie aktualnej sytuacji działkowców, ROD i stowarzyszenia ogrodowego PZD.

W zakresie powyższego tematu, zagadnieniem obecnie najistotniejszym, jest złożony przez Rzecznika Praw Obywatelskich wniosek do Naczelnego Sądu Administracyjnego o rozstrzygnięcie zagadnienia prawnego co do możliwości stosowania rozgrzeszonego katalogu nadzorczego organów nadzoru budowlanego w odniesieniu do altan ogrodowych.

Ten właśnie temat zdominował przedmiotowe spotkanie, gdzie ze szczegółami wniosku a przede wszystkim zagrożeniami jakie ze sobą niesie, zapoznano Zastępcę Prezydenta Miasta Kielce – Pana Czesława Gruszewskiego.

Pan Prezydent z pełnym zrozumieniem odniósł się do argumentacji Związku, wskazując na całkowitą nieracjonalność ewentualnego odniesienia rygorystycznych regulacji szeroko rozumianego prawa budowlanego do altan w ROD.

Wskazał, że zapisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, nie mają logicznego powiązania z ogrodowymi altanami, które ze swojej natury nie są przeznaczone do zamieszkiwania. Ich funkcja rekreacyjno – wypoczynkowa nie może być obłożona tak daleko idącymi obostrzeniami jak w odniesieniu do budynków mieszkalnych.

Analogicznie ma się sytuacja w zakresie badania możliwości posadowienia altan w ROD z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na danym terenie. 

W trakcie spotkania omówiono także zasady realizacji przez PZD zadania publicznego w zakresie postępowania z wytwarzanymi na terenach kieleckich ogrodów działkowych odpadami komunalnymi. 

Wygrana Okręgu Świętokrzyskiego w otwartym konkursie na realizację powyższego zadania, pozwoli na większą racjonalność w gospodarce odpadami i wykształcenie prawidłowych postaw w zakresie ich usuwania z terenów ROD i działek.

 
Jan Stańczyk
Dyrektor Biura
Okręgu Świętokrzyskiego PZD 

Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.