Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Stanowisko XII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD z 3 lipca 2015 roku w sprawie wykorzystywania środków z programów unijnych na potrzeby ogrodnictwa działkowego - 21.08.2015

Rodzinne ogrody działkowe pełnią ważne funkcje społeczne, m.in. przez przywracanie społeczności i przyrodzie terenów zdegradowanych, podnoszenie standardów ekologicznych oraz kształtowanie zdrowego otoczenia człowieka. Są ogniwem aktywności społecznej, miejscem wypoczynku działkowców i ich rodzin, a także obszarem aktywizacji osób starszych. Mają również duży wpływ na poprawę warunków życiowych społeczności lokalnych.

Rodzinne ogrody działkowe są urządzeniami użyteczności publicznej, które przyczyniają się do zaspokajania socjalnych, wypoczynkowych i rekreacyjnych potrzeb społeczności, a w szczególności młodych małżeństw „na dorobku", emerytów, rencistów, a także najuboższych, których nie stać na drogie wakacje w Polsce czy za granicą. Aby ogrody działkowe w dalszym ciągu mogły istnieć i rozwijać się, niezbędne jest inwestowanie w ich infrastrukturę. Jednakże do tego potrzebne są odpowiednie środki, których często rodzinnym ogrodom działkowym brakuje. Dlatego też Krajowy Zjazd uznaje za konieczne przystąpienie przez wszystkie struktury PZD do programów unijnych, które umożliwią ogrodom pozyskanie niezbędnych środków na budowę nowej infrastruktury, a także rozwój ROD.

Krajowy Zjazd stwierdza, że należy wspierać działania ogrodów działkowych, które zamierzają realizować projekty ze środków unijnych w latach 2014-2020. Jest to już ostatnia transza pomocowa dla Polski, dlatego trzeba ją dobrze wykorzystać. Przed ogrodami działkowymi otwierają się nowe możliwości. Korzystając z różnych programów można zrealizować szereg ważnych dla rozwoju ogrodów projektów. Dotacje można uzyskać w programach o charakterze ogólnokrajowym. Oznacza to, że projekty realizowane przy ich wsparciu będą mogły być wykonywane na terenie całego kraju. Są również projekty o charakterze regionalnym. Przy niektórych

projektach można dostać nawet do 80% kosztów całej inwestycji. W szczególności, należy zapoznać się z obszarami proponowanymi przez takie krajowe programy jak: „Infrastruktura i Środowisko", „Wiedza Edukacja Rozwój" i „Polska Wschodnia", a także z 16 programami regionalnymi.

Największe szanse na uzyskanie dotacji mają działania zmierzające do podnoszenia standardów ekologicznych otoczenia, ochrony środowiska przyrodniczego i składników przyrody, przywracanie społeczności i przyrodzie terenów zdegradowanych oraz ogólna poprawa warunków bytowych. Są to inicjatywy wpisujące się w działalność statutową PZD.

Ważne jest również uzyskanie dofinansowania na rozwój infrastruktury służącej do pozyskiwania odnawialnych źródeł energii na potrzeby indywidualne wszystkich użytkowników danego ogrodu. Umożliwi to uniezależnienie się ogrodów od zewnętrznych dostawców energii elektrycznej, gdyż ogród będzie produkował energię na własne potrzeby, a co za tym idzie - obciążenia finansowe dla ogrodów i działkowców zmaleją.

Krajowy Zjazd proponuje także skorzystanie przez ogrody działkowe z programu, z którego można uzyskać dofinansowanie na rozwój działalności edukacyjnej polegającej na prowadzeniu cyklicznych szkoleń dotyczących przede wszystkim edukacji ekologicznej, zasad funkcjonowania ekosystemów, wykorzystywania odnawialnych źródeł energii, itp.

Bardzo ważnym elementem w ogrodach jest także rozwoju infrastruktury na terenach wspólnych. Dotyczy to głownie zagospodarowania i uporządkowania przestrzeni, budowy alejek, urządzeń tzw. małej architektury, oświetlenia, placów zabaw, czy zewnętrznych siłowni. Założeniem projektu, który pozwoli to sfinansować jest docelowo otworzenie części wspólnej ogrodów dla osób zamieszkujących otaczające tereny, aby nie tylko działkowcy, ale również mieszkańcy miast mogli cieszyć się pięknem przyrody prezentowanej w ogrodach. Krajowy Zjazd popiera w tym zakresie partnerstwo i współpracę z gminami, organizację małych imprez integracyjnych na terenach wspólnych przy współpracy z władzami samorządowymi, a także prowadzenie lekcji ekologicznych dla dzieci i młodzieży przy wykorzystaniu specjalnych ekspozycji przygotowanych w ogrodach.

Celowe jest również ubieganie się o wsparcie finansowe na aktywizację osób starszych poprzez utworzenie dziennych domów i klubów dla seniorów, które mogłyby jednocześnie spełniać funkcję uniwersytetu trzeciego wieku, biblioteki.

Krajowy Zjazd zaleca nowo wybranym władzom stworzenie w PZD wspólnego systemu, dzięki któremu rodzinne ogrody działkowe będą mogły korzystać ze środków unijnych. Niezbędne w tym celu jest zapewnienie właściwej obsługi, posiadającej merytoryczną wiedzę i doświadczenie zawodowe w zakresie przygotowania odpowiednich wniosków, realizacji celów i rozliczania projektów dofinansowanych ze środków unijnych.

Istotnym zadaniem dla całego Związku jest upowszechnianie wiedzy w zakresie pozyskiwania wsparcia z funduszy unijnych dla ROD i PZD wśród zarządów ROD, poprzez organizowanie narad i szkoleń, a także rozpowszechnianie ulotek informacyjnych.

Równie ważne jest także promowanie wiedzy o skutecznym pozyskiwaniu środków unijnych we wszystkich publikacjach związkowych i na stronach internetowych Krajowej Rady PZD, okręgowych zarządów PZD i zarządów ROD.

Krajowy Zjazd Delegatów uznaje, że do pozyskania środków finansowych ze wsparcia unijnego, potrzebne jest wspólne działanie Krajowej Rady, okręgowych zarządów i zarządów ogrodów. Aktywnie w pomoc powinni włączyć się też sami działkowcy, którzy wiedzą i doświadczeniem wspomogą działania władz ogrodów przy pozyskiwaniu środków unijnych. Krajowy Zjazd jest przekonany, że wiele zarządów podejmie ten wysiłek. Temat jest bardzo ważny, dlatego należy inspirować, organizować i wspierać postępowanie zarządów ROD w tym zakresie. Wynikiem realizacji tych działań będzie zapewnienie rodzinnym ogrodom działkowym wysokiego poziomu estetycznego, funkcjonalnego, ekologicznego oraz wizerunkowego.

XII Krajowy Zjazd Delegatów PZD

Powrót

Copyright © 2020 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio